Анотация: Актуалността на темата е свързана с възможностите за превенция на агресивните прояви в образователните институции и семейството.

Цел на обучението: Запознаване с техники, игрово-познавателни ситуации, методи и средства за превенция и туширане на агресивното поведение.

Очаквани резултати: Усвояване на технологични компетенции за изграждане на отговорност у децата, уважение към другите и самоуважение, възпитание на характера, способност за определяне, назоваване и споделяне на чувствата.

Анотация: Актуалността на темата е свързана със съвременни изследвания, които представят данни за агресивни поведенчески модели в детството и неумението на учители, и родители за превенция на този феномен.

Цел на обучението: Запознаване със спецификата на агресивните прояви – видове, насоченост, интензитет, мотивация на децата, фактори.

Очаквани резултати: Усвояване на компетенции за моделите на агресивно поведение в детството; Усвояване на диагностични процедури за проучване и анализ на агресивните прояви и ориентациите на съвременното семейство към феномена «агресия».