АНОТАЦИЯ

Дисциплината обхваща три образователни блока

А. Историография на сътрудничеството със семейството.

В контекста на генезиса, историята и футурологичните тенденции в базисни теории за образователен процес се представят възгледи на ролята и значението на семейството като социализиращ фактор и възпитателна среда в периода на детството.

Б. Педагогическо образование на родителите – концепция, модели, технология.

            Тематичният блок дава възможност за представяне и анализ на процеса и съдържанието на понятието „педагогическо образование на родителите“: концептуална характеристика; тематика и технология; модели за педагогическо образование на родителите.

В. Педагогическо образование на родителите – образователно съдържание.

            Тематичният блок дава възможност за провеждане на интерактивен тренинг под формата на дейности, подкрепяща информация и последваща дискусия между модератора(учител, педагогически съветник, психолог) и родителите относно упражненията в обучителния пакет за педагогическо (само)образование „Моето дете и аз“.